Call for Hosting VIC 2022

Call for Hosting VietTESOL International Convention 2022
Kính gửi: Các trường đại học, học viện, tổ chức nghiên cứu và các đơn vị liên quan khác. Ban Tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL kính mời các trường đại học, học viện, tổ chức nghiên cứu và các đơn vị liên quan khác đăng kí để trở thành đơn vị đồng tổ chức Hội thảo quốc tế VietTESOL 2022 cùng với Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc Gia và Phân hội VietTESOL từ 21 đến 23 tháng 10 năm 2022. Hạn đăng ký: 15/09/2021. Yêu cầu cụ thể xem tại: http://www.viettesol.org/vic2021 Trân trọng, Ban Tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL. Dear Colleagues, VietTESOL International Convention Organizing Committee kindly invites universities, institutes, research institutions and other related units to register to become co-organizers of VietTESOL International Convention 2022 with the Management Board of the National Foreign Language Project and VietTESOL Association from 21st to 23rd October 2022. Deadline: 15/09/2021 Requirements can be found here: http://www.viettesol.org/vic2021. Best regards,VietTESOL International Convention Organizing Committee
Name of the registrant*
Họ và tên người đăng ký bằng Tiếng Việt có dấu
Mobile Phone*
Số điện thoại
Email*
Province*
Tỉnh/ Thành phố ( Viết hoa có dấu)
Institution (School/College/University)*
Tên cơ quan bằng Tiếng Việt có dấu
Do your institution have any experience of organizing events?*
Đơn vị đã có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện chưa?
Do your institution have the ability to meet the demands of facilities as mentioned above?*
Đơn vị có khả năng đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất như đã đề cập ở trên không
Do your institution have the financial ability? (Have self-financing resources and mobilize domestic and international resources from partners)*
Đơn vị có khả năng tài chính không? (Nguồn tự có, và nguồn huy động từ các đối tác trong và ngoài nước)
Do your institution have the ability to coordinate with organizations? (Especially with VietTESOL Association, and the National Foreign Languages Project)*
Đơn vị có khả năng hợp tác với các tổ chức không?
Other notes to us (if any)
Lời nhắn tới Ban Tổ chức (nếu có)
Calendar